Ledig næringstomt 4 , Mosanden Næringspark

Beskrivelse

Tomten ligger på østsiden av Vestmovegen rett sør for Europris. Dette er en stor flott tomt på ca 8,0 daa med mulighet for utvidelse mot nord. Tomten er planlagt ferdigstilt i løpet av 2016/-17. Salg/bortfeste kan avtales før, tomteprisen vil i så fall være forhandlingsbar. Tomten ligger like ved FV26 og henvender seg direkte til de som kommer  til Trysil fra sør. Det er planlagt, men ikke endelig vedtatt, å lukke Desetbekken som renner mellom tomten og Vestmovegen. Tomten er regulert til lett industri, kontor og forretning, og området er forbeholdt salgsrettet virksomhet. Det er adkomst fra Vestmovegen. All infrastruktur i forbindelse med eventuell oppføring av nytt bygg ligger i Vestmovegen. Tomten kan deles opp ved behov, den kan også festes bort. Tomten ligger innenfor konsesjonsområdet til Trysil Fjernvarme.

Regulert til Lett industri, kontor og forretning
Adresse Vestmovegen
Areal ca 8 daa
Pris kr 250,- per kvm