Ledig næringstomt 2 og 3 , Mosanden Næringspark

Beskrivelse

Tomtene ligger på østsiden av Vestmovegen rett vest for og foran Fagmøbler Trysil. Tomtene er henholdsvis på ca 2,0 og 2,4 daa med mulighet for utvidelse for den tomten som ligger nærmest Eidsiva (2,4 daa). Tomtene er planlagt ferdigstilt i løpet av 2016. Salg/bortfeste kan avtales før, tomteprisen vil i så fall være forhandlingsbar. Tomtene ligger like ved FV26 og henvender seg direkte til de som kommer  til Trysil fra sør. Tomtene er regulert til lett industri, kontor og forretning, og området er forbeholdt salgsrettet virksomhet. Det er adkomst fra Vestmovegen. All infrastruktur i forbindelse med eventuell oppføring av nytt bygg ligger i Vestmovegen. Tomtene kan også festes bort. Tomtene ligger innenfor konsesjonsområdet til Trysil Fjernvarme. 

Regulert til Lett industri, kontor og forretning
Adresse Vestmovegen
Areal 2 daa og 2,4 daa
Pris kr 250,- per kvm