Ledig næringstomt 1 , Mosanden Næringspark

Beskrivelse

Tomten ligger på østsiden av Vestsidevegen rett nord for Trysil kommunes nye renseanlegg. Tomten er på ca 5,0 daa med mulighet for utvidelse. Den er så godt som ferdigstilt med unntak av noe planering samt grusing av adkomstveg. Tomten er regulert til industri, kontor og forretning, og området er forbeholdt virksomhet som krever plass til oppstalling, lager mm. Den ligger skjermet, men sentralttil i forhold til øvrig virksomhet på Mosanden. Det er adkomst fra Vestsidevegen. All infrastruktur i forbindelse med eventuell oppføring av nytt bygg ligger i Vestsidevegen. Det er mao. ikke ført slikt frem til tomtegrensen. Tomten kan deles opp ved behov, den kan også festes bort. Tomten ligger innenfor konsesjonsområdet til Trysil Fjernvarme. 

Regulert til Industri, kontor og forretning
Adresse Vestsidevegen
Areal ca 5 daa
Pris kr 115,- per kvm